Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за поземлени имоти от кв. 32 по плана на село Слатина, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1407/04.08.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. I-78, кв. 18 по плана на село Слатина, община Ловеч, поземлени имоти с идентификатори 6718.160.78 и 6718.160.1125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Слатина, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1200/12.07.2022 г.

на Кмета на Община Ловеч