Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-2727 и III-2730 от кв. 226 по плана на зона „Вароша", гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-402/19.03.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II-2727 и III-2730 от кв. 226 по плана на зона „Вароша", гр. Ловеч, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Съгл. Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

На кмета на Община Ловеч

Заместник-кмет на Община Ловеч