Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти от кв. 19 и промяна на улична регулация между о.т. 38 през о.т. 40, о.т. 41 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-2246/15.12.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) Х-62 и у.п.и. XI -62 от кв. 19 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч и промяна на улична регулация между о.т. 38 през о.т. 40, о.т. 41 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч