Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП по плана на зона „Декисана“, град Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1563/12.10.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) и работен устройствен план(РУП)-силует по улица „Отец Паисий“ за у.п.и. V-2079,2080 от кв. 137 по плана на зона „Декисана“, град Ловеч, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43952.513.2080 по Кадастралната карта на гр. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч