Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Сливек, общ. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1806/19.10.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлен имоти (у.п.и.) ХI, у.п.и. XIХ-249,250,251,252, у.п.и. ХХ-253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263 и у.п.и. ХХI от кв. 25 и улица от О.Т. 218 до О.Т. 219 по плана на с. Сливек, общ. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч