Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана с. Йоглав, общ. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-506/30.03.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-313 и у.п.и. IV-313 от кв. 34 по плана на село Йоглав, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 34093.126.313 по кадастралната карта на с. Йоглав, община Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч