Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.510.183 и 43952.510.157 по КККР на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № 3-457/27.03.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 43952.510.183 и 43952.510.157 по КККР на гр. Ловеч и промяна на уличната регулация между о.т. 450 през о.т. 446, о.т. 445 към о.т. 442 и о.т. 441 в кв. 64, кв.65 и кв. 66, кв. „Гозница", гр. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Съгл. Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

На кмета на Община Ловеч

Заместник-кмет на Община Ловеч