Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот от кв. 196 по плана на зона ЖГЧ, гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-436/25.03.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) ПИ 43952.514.45, 43952.514.46 и промяна на уличната регулация между о.т. 554 през о.т. 555 до о.т. 556 от кв. 196 по плана на зона ЖГЧ, гр. Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

ЗА КМЕТ

Съгл. Заповед № З-434/21.03.2024 г.

На Кмета на Община Ловеч

Д-Р АЛДИН НАЧКОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч