Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на с. Стефаново, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-870/03.06.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-159 от кв. 32 по плана на село Стефаново, община Ловеч, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69225.221.159 по Кадастралната карта на село Стефаново, община Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч