Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот по ПУП на село Сливек, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1978/14.11.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VI-241, кв. 38 по ПУП на село Сливек, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1976/14.11.2022 г.

на Кмета на Община Ловеч