Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в махала „Габъра“ по плана на с. Соколово, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че със Заповед № З-514/16.03.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 67948.500.316, махала „Габъра“ по плана на с. Соколово, община Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч