Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-125 и у.п.и. II-4942 в кв. 117 по плана на кв. „Гозница“, гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1616/20.09.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I-125 и у.п.и. II-4942 в кв. 117 по плана на кв. „Гозница“, гр. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч