Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. IV от кв. 16 по ПУП-ПРЗ на зона МЛАДОСТ, общ. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 3-1267/20.07.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено, изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект технически инвестиционен проект за отделни подобекти –„ Автомивка на самообслужване с 4 клетки, обект за производство и търговия със закуски и фризьорски салон с жилищна част“ със следните части.

1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. IV от кв. 16 по ПУП-ПРЗ на зона МЛАДОСТ, общ. Ловеч при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията(ЗУТ).

2. Технически при спазване на изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед № З-1144/07.07.2021 г.

на кмета на Община Ловеч