Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-2006/01.12.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

съгласно Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

на кмета на Община Ловеч,

Инж. ПЕТЪР МАРИНОВ