Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1446/10.08.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


 

 

За Кмет на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1430/09.08.2022 г.

на Кмета на Община Ловеч