Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПС за елементи на техническата инфраструктура “Изместване подземно на електропровод kV-Ср. Н", местност „Музговото“ по кадастралната карта гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1817/19.10.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план схема (ПУП-ПС) за елементи на техническата инфраструктура “Изместване подземно на електропровод kV-Ср. Н, между СРС №70.3 до СРС 7020, нодящ сеах местност „Музговото“ по кадастралната карта гр. Ловеч“.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч