Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-42/10.01.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67948.500.75 по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското“.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч