Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот, представляващ част от ПИ с идентификатор 11452.128.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владиня, община Ловеч

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №993/11.10.2023 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот(ПИ) с проектен идентификатор 11452.128.205, представляващ част от ПИ с идентификатор 11452.128.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владиня, община Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч