Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР по плана на с. Малиново, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-114/21.01.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-Пр) за у.п.и. IХ-765 и у.п.и. Х-765 от кв. 34 по плана на с. Малиново, община Ловеч.

 

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-20/06.01.2021 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч