Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за поземлени имоти по плана на с. Радювене, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-827/26.05.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти - у.п.и II и у.п.и. V от кв. 22 по плана на с. Радювене, община Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч