Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПП за поземлен имот в местност „Елия“ по кадастралната карта на село Казачево, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №773/30.11.2022 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Електрозахранване ниско напрежение за поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по кадастралната карта на село Казачево, община Ловеч в местност „Елия“

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч