Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПР по плана на с. Абланица, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-225/15.02.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-Пр) за у.п.и. V-244 от кв. 24 по плана на с. Абланица, общ. Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч