Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПР за поземлени имоти по плана на с. Пресяка, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1/04.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) III-282, у.п.и. IV-282 и у.п.и. V-282, кв. 65 по плана на с. Пресяка, община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч