Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със Заповед № З-1543/08.09.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.537.17, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

За Кмет на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед № З-1548/08.09.2021 г.

на кмета на Община Ловеч