Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43952.521.902, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-2184/19.11.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед № З-2184/19.11.2021 г.

на кмета на Община Ловеч