Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №272/23.12.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 43952.74.1, 43952.75.6, 43952.75.32 и 43952.76.8 и на част от поземлени имоти с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 43952.75.9, 43952.75.10 и 43952.75.104 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, местността „Полето“, за неземеделски нужди за разширение на гробищен комплекс „Скобелевско шосе“, гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч