Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-809/21.05.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.551.118, местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед № З-747/11.05.2021 г.

на кмета на Община Ловеч