Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за трасе на отводнителен канал от промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №501/28.10.2021 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за трасе на отводнителен канал от промишлени сгради в поземлен имот с идентификатор 43952.518.362 по кадастралната карта на град Ловеч в землище на град Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч