Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за строеж № 106/13.07.2021г. за обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 106/13.07.2021г. за обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“.

Местонахождение: ПИ с идентификатор 43952.515.195 по КККР на гр. Ловеч и УПИ XV-2701 от кв.227 по плана на кв.“Вароша“, гр. Ловеч

Възложител: Йорданка Цветкова                     

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч