Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за издадено разрешение за строеж № 35/13.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 35/13.05.2020г. за строителство на обект: „Вътрешно преустройство и разделяне на част от съществуваща жилищна сграда съгласно приложени схеми, без промяна на обема и фасадните материали“.

Местонахождение: ПИ с идентификатор №43952.515.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, УПИ Х-2423 от кв.213 по плана на кв. Вароша, гр.Ловеч.

    Възложители:

    Н-ци на Милко Стефанов Стоянов:

    1. Даниела Милкова Маринова 

    2. Пенка Недялкова Стоянова

    На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган,

    чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч