Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за издадено разрешение за строеж № 36/13.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 36/13.05.2020 г. за строителство на обект: „Реконструкция и разширение на съществуваща жилищна сграда“.

Местонахождение: ПИ с идентификатор 21823.262.148 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дойренци, Община Ловеч, УПИ IV-148 от кв.28 по плана на с.Дойренци, Община Ловеч.

Възложители:

  1. Нeделин Славев Янков 
  2. Йонка Съботинова Янкова

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч