Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за издадено разрешение за строеж № 37/13.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 37/15.05.2020 г. за строителство на обект: „Промяна предназначението на съществуващ гараж в лятна кухня“.

Местонахождение: ПИ с идентификатор 43952.513.2086 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, УПИ XI-2086 от кв.137 по плана на кв.“Дикисана“, гр.Ловеч.

Възложител: Иван Василев Пигов

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч