Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за издадено разрешение за строеж № 38/13.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 38/15.05.2020 г. за строителство на обект: “Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30кW в собствен имот“.

Местонахождение: В ПИ с идентификатор 07260.502.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Българене, Община Ловеч, УПИ Х-16 от кв. 1 по плана на с.Българене, Община Ловеч.

Възложители:

Милко Тонов Мичев

Н-ци на Трифонка Дянкова Тонова

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч