Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за издадено разрешение за строеж № 38/13.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 39/18.05.2020 г. за строителство на обект: “Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30кW в собствен имот“.

Местонахождение: Върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 58308.180.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пресяка, Община Ловеч, УПИ V-337 от кв. 57 по плана на с.Пресяка, Община Ловеч.

Възложител: Диана Вълчева Хицова - Йонкова  

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч