Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изграждане на площадка за депониране - клетка № 2 - етап I - изграждане на РСУО в поземлен имот с идентификатор 58308.70.146, местност "Айбунар", с. Пресяка, Община Ловеч

 

ОБЯВА

За обществеността

 

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице Корнелия Добрева Маринова - Кмет на Община Ловеч гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22, тел. 068/688 222, българско гражданство, юридическо лице

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22, Единен идентификационен номер 000291591

/седалище и ЕИК на юридическото лице/ Ще извърши следното строителство: "Изграждане на площадка за депониране -клетка № 2 - етап I - изграждане от „Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот с идентификатор 58308.70.146, местност „Аибунар", с. Преснка, община Ловеч"

Характеристика на проекта:

1. Резюме :

(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

Проектът предвижда дейности по строително-монтажни работи (строителство и други дейности, свързани със строителството) като:

1.1. Подготвителни дейности:

- Насипни дейности за подобряване на пътя за достъпа до площадката;

- Почистване на терена от храстова растителност и едрог абаритни обекти;

- Трасировъчни дейности и маркиране на всички характерни точки и елементи на техническата инфраструктура (при наличие на такива);

- Изграждане на строително-ситуационна площадка и временни съоръжения (пътища за достъп, заграждения и др);

1.2. Изкопни и насипни дейности свързани с оформянето на габаритите на земната основа;

1.3. Изграждане на отводнителни системи, вкл. атмосферни води и инфилтрат;

1.4. Изграждане на междинна оградна дига;

1.5. Изграждане на долен изолационен екран:

За оформянето на Клетка II за депониране и изграждане на съпътстващите съоръжения се налага извършването на изкопни и насипни работи:

- Отстраняване на горния коренообитаем пласт ;

- Изкопни работи за оформяне на котлована на клетката за депониране;

- Технологично уплътняване на основата;

- Изпълнение на насипи за изграждането на преградната дига и в южната част на клетката;

- Изпълнение на насипи за изграждане на изкуствена геоложка бариера като самостоятелен минерален слой с дебелина 0,5 м;

- Изграждане на комбиниран долен изолационен екран, включващ минерален запечатващ пласт от естествени материали с дебелина 0,5 м, изолационна геомембрана, защитен слой от геотекстил на изолационната геомембрана;

- Изграждане на дренажен пласт като елемент на дренажната система в долния изолационен екран на депото.

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС - одобрени устройствени планове съгласно чл. 104. ал. 3, т. 3 ЗООС. в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на сьгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;.

3. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (HEM), обекти, подлежащи на здравна загцита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Площадката на клетка II на Регионално депо - Ловеч е разположена на площ от 23 188 м2 и попада в следния имот: Поземлен имот с идентификатор №58308.70.146, област Ловеч, община Ловеч, с. Пресяка, м. АИБУНАР, вид собственост - Общинска публична, вид територия - урбанизирана, НТП - Депо за битови отпадъци (сметище) с площ 139321 кв.м.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/ши подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения ши необходимост от изграждане на нови съоръжения;

Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството, са всички познати до момента строителни материали.

5. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители; Не се очаква генериране на вредни вещества във въздуха.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Отпадъците, които се очакват да бъдат генерирани при извършване на СМР на обекта представляват строителни отпадъци, които ще бъдат извозени за оползотворяване или депониране, съгласно план за управление на отпадъците.

7. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.;

При експлоатацията на обекта ще се генерират единствено битови отпадни води, които ще се отвеждат в канализационната мрежа на РДНО-Ловеч.

8. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС - очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

Няма да бъдат използвани опасни вещества.

 

Дата: 20.09.2023 г.

 

Възложител:

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч