Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч по улици „Рачо Радев“, ул. „Шипка“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. Димитър Рашков“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване на подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) на техническата инфраструктура в границите на урбанизирани територии за трасе на ВиК за обект „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч по улици „Рачо Радев“, ул. „Шипка“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. Димитър Рашков“.

Възложител: Община Ловеч

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

съгласно Заповед № З-1160/21.07.2020 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч