Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен одобряване проект за ПУП-ПП за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Слатина“ към електропреносна мрежа 110 kW, землище на село Славяни, ЕКТ 67060 и землище село Слатина, ЕКТ 67218, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 48/02.06.2023 г. на стр. 57) обявление, относно изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура въздушна линия 110 kW за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Слатина“ към електропреносна мрежа 110 kW, землище на село Славяни, ЕКТ 67060 и землище село Слатина, ЕКТ 67218, община Ловеч.

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ЕАД

В срок до 25.07.2023 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1055/10.07.2023 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч