Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-8726 и УПИ VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец", град Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-8726 и УПИ VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец", град Ловеч, община Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч. С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч