Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-110,172 от кв. 66 по плана на кв. „Гозница", Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I-110,172 от кв. 66 по плана на кв. „Гозница", Община Ловеч, Област Ловеч.

Възложител: „Енерджи Макс 22" ЕООД

В 14 дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване до Кмета на Община Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 220.
 
 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Съгл. Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

На кмета на Община Ловеч

Заместник-кмет на Община Ловеч