Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП за поземлен имот с идентификатор 16002.68.2397, представляващ УПИIII-397 от кв. 69 по плана на с. Горан, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект подробен устройствен план - парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 16002.68.2397, представляващ УПИIII-397 от кв. 69 по плана на с. Горан, община Ловеч.

Възложител: Катя Христодорова

В 14 дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване до Кмета на Община Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч