Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II -151 от кв. 23 по плана на с. Сливек, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ II -151 от кв. 23 по плана на с. Сливек, Община Ловеч, Област Ловеч.

Възложител: Мая Тодорова Кунчева

В 14 дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване до Кмета на Община Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

ЗА КМЕТ

Съгл. Заповед № 3-55/10.01.24 г.

На Кмета на Община Ловеч

Д-Р АЛДИН НАЧКОВ

Зам. - кмет на Община Ловеч