Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III -206 от кв. 2 по плана на Ж.К. „Младост", гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ III -206 от кв. 2 по плана на Ж.К. „Младост", гр. Ловеч, Община Ловеч, Област Ловеч.

Възложител: „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС" ООД, гр. Ловеч.

В 14 дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване до Кмета на Община Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Зам.-кмет на Община Ловеч