Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IV от кв. 35 и част от кв. 37 и 38 по плана на с. Сливек, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV от кв. 35 и част от кв. 37 и 38 по плана на с. Сливек, Община Ловеч, Област Ловеч.

Възложители: Община Ловеч, „Чайка" АД, Валери Богданов Богданов, „Източни и западни търговски инвестиции-ИЗТИ" ЕООД, Богдан Валериев Богданов.

В 14 дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване до Кмета на Община Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Съгл. Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

На кмета на Община Ловеч

Заместник-кмет на Община Ловеч