Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (у.п.и.) IX-335 от кв. 40 по плана на с. Къкрина, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) IX-335 от кв. 40 по плана на с. Къкрина Община Ловеч.

Възложители: „ДИГОЛ“ ЕООД

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч,