Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХII-106 от кв. 9 по плана на с. Сливек, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. ХII-106 от кв. 9 по плана на с. Сливек, община Ловеч.

Възложител: Денчо С. Денчев

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1160/21.07.2020 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч