Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за частично изменение на ОУП за поземлен имот в местност „Беклемето“, землището на село Славяни, община. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Община Ловеч разгласява на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Ловеч, приет с Решение №177/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67060.1.1, местност „Беклемето“, землището на село Славяни, община. Ловеч.

Възложител ОБЩИНА ЛОВЕЧ по искане на Валентин Х. Грижов.

В тази връзка Община Ловеч организира обществено обсъждане, което ще се проведе на 04.12.2023 г. в залата на Община Ловеч с начален час 17.00 часа.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересованите лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч