Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ИПУП-ПРЗ за УПИ от от кв.34 и промяна на уличната регулация по плана на с. Сливек, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ИПУП-ПЗР) за УПИ I -178, ПИ 67324.250.177 и ПИ 67324.250.178 от кв. 30 и УПИ I -210, УПИ 1-209, съответстващи на ПИ 67324.250.210 и ПИ 67324.250.290 от кв.34 и промяна на уличната регулация при осови кръстовища (о.к.) 137 и о.к. 138 по плана на с. Сливек, Община Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч. С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч