Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. VIII-361 от кв. 47 по плана на с. Радювене, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. VIII-361 от кв. 47 по плана на с Радювене общ. Ловеч, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Склад за инвентар“ в у.п.и. VIII-361 от кв. 47 по плана на с Радювене общ. Ловеч.

Възложител: ЕТ „МКМ МИХАИЛ МАСАРЛОВ“.

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, до Кмета  на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община  Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч