Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Лешница, общ. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване за поземлен имот 435.500.166, представляващ урегулиран поземлен имот VII-166 от кв. 17 по плана на с. Лешница, общ. Ловеч, находящ се на ул. Балкан № 1, с. Лешница, общ. Ловеч.

Възложители: Боряна Павлова Горанова и Минко Стоянов Горанов

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч. С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

ЗА КМЕТ

Съгл. Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

На кмета на Община Ловеч

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч