Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-297 и у.п.и.VII-296 от кв. 28 по плана на с. Сливек, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-297 и у.п.и.VII-296 от кв. 28 по плана на с. Сливек, общ. Ловеч.

Възложител: Георги И. Радулов

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч,